Đã hoàn thành website bản tiếng việt.

Một số chỗ vẫn còn sử dụng tiếng Nhật, Sẽ cập nhật sau.Vui lòng lưu ý.