Đã có nhân viên mới vào công ty vào ngày 3/2/2016.
Tôi rất mong sự giúp đỡ của mọi người trong công ty để có thể hoàn thành tốt công việc.