Đã có nhân viên mới vào công ty vào ngày 7/15/2015.

Tôi rất mong sự giúp đỡ của mọi người trong công ty để có thể hoàn thành tốt công việc.