Đang tuyển nhân viên mới năm 2016.

Xin hãy xem ở mục thông tin cho người mới tốt nghiệp để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi mong đợi bạn đến tham gia buổi giải thích về công ty.